Apie frontalinių krautuvų registravimą

Frontaliniai krautuvai, šalies ekonomikai augant, tampa vis paklausesne preke. Ir tai suprantama, nes juos galima naudoti tiek žemės ūkyje, tiek logistikoje, tiek teritorijų priežiūrai, tiek miškų tvarkymui, kas po praūžusių uraganų yra ypač svarbu. Visgi reiktų žinoti, kad norint tokią techniką eksploatuoti, ją būtina registruoti vietos savivaldybėse.

Frontaliniai krautuvai ir kita panaši technika registruojama Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre pagal Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles. Jas nustatė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384.

Taip pat reiktų žinoti, kad įregistravus technika, bus atliekama ir jos techninė apžiūra. Šią techniką registruoja ir technines apžiūras atlieka savivaldybių administracijos (žemės ūkio skyriai).

Kokie dokumentai reikalingi registruojant frontalinį krautuvą?

Registruojant turimą techniką pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas (pildomas darbo vietoje);

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, (kai traktorių registruoja savininko atstovas);

4. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius (Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas, pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas);

5. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą (Šiais dokumentais gali būti pirkimo–pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo–priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita);

6. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai;

7. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse;

8. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;

9. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą;

10. įregistruojant traktorių, buvusį registruotą užsienyje, pateikiamas užsienyje išduotas valstybinio numerio ženklas (ženklai), jeigu jis negrąžintas traktorių įregistravusiai tarnybai. Numerio ženklo (ženklų) pateikti nereikia, jei traktorius įregistruojamas laikinai.

Kas gali įregistruoti traktorių, frontalinį krautuvą ar panašią techniką?

Visą techniką registruoti (teikti dokumentus) gali savininkai arba jų atstovai, turintys atstovavimą patvirtinančius dokumentus (įgaliojimus). Fizinio asmens išduotas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas) turi būti patvirtintas notaro, o juridinio asmens – vadovo parašu.

Ar yra privaloma registruoti visus traktorius, frontalinius krautuvus ir t.t.?

Frontaliniai krautuvai ir traktoriai, eksploatuojami uždarose teritorijose ir nedalyvaujantys kelių eisme, gali būti neregistruojami.

Ar norint užregistruoti turimą techniką, reikia kreiptis į savivaldybę pagal deklaruotą gyvenamąją vietą?

Visa technika registruojama nepriklausomai nuo savininko gyvenamosios vietos ar buveinės registravimo vietos. Įregistruojant kitos savivaldybės teritorijoje esančią techniką arba keičiant jos registro duomenis, duomenis patikrina savivaldybės darbuotojas pagal konkrečios transporto priemonės buvimo vietą.

Ar yra registruojami savadarbiai traktoriai ir panaši technika?

Iš atsarginių dalių ir agregatų surinkti traktoriai neregistruojami, išskyrus savadarbes priekabas ir puspriekabes, kurios registruojamos, jeigu atitinka Fizinių asmenų surinktų traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų ir traktorių priekabų, naudojant serijinės gamybos technikos agregatus, junginius ir detales, konstrukcijos techninius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos.

Kokie papildomi dokumentai būtini norint įregistruoti savadarbę priekabą?

Įregistruojant iš atsarginių dalių ir agregatų surinktą priekabą turite pateikti Valstybinės mašinų bandymo stoties išvadas dėl jos atitikties.

Ar galima laminuoti pažymėjimą?

Įrašai registracijos liudijime negali būti taisomi, registracijos liudijimas negali būti laminuojamas, jis saugotinas plastikiniame įdėkle.

Per kiek laiko reikia perregistruoti traktorių, frontalinį krautuvą, kitą techniką?

Frontalinio krautuvo ar traktoriaus savininko arba daiktinių teisių į krautuvą/ traktorių pasikeitimo atveju traktorių įsigijęs asmuo registro duomenis turi pakeisti iki traktoriaus eksploatacijos pradžios, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo įsigijimo dienos.

Ką daryti pametus registracijos dokumentą?

Praradęs registravimo dokumentą ir (arba) valstybinio numerio ženklą, registruojantis asmuo papildomai pateikia raštišką paaiškinimą. Vietoj prarasto registravimo dokumento išduodamas naujas registracijos liudijimas. Veiksmai, atliekami išduodant naują valstybinio numerio ženklą ir (ar) naują registracijos liudijimą vietoj prarastų, laikomi registro duomenų keitimu. Prarasti registravimo dokumentai ir valstybinio numerio ženklai laikomi negaliojančiais nuo tos dienos, kai savivaldybės administracija gauna pranešimą apie jų praradimą.

Kada reikia/galima išregistruoti traktorių/frontalinį krautuvą?

Traktorių ar kitą žemės ūkio techniką reikia/galima išregistruoti , kai baigiasi laikinos registracijos terminas; savininkas numato traktoriaus toliau neeksploatuoti; traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui; traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.

Kokia technika yra registruojama registre?

Traktoriai, savaeigės žemės ūkio ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės.

Per kiek laiko įregistruojama technika?

Savivaldybės administracija turi įregistruoti traktorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo.

Kur registruojama technika?

Frontalinius krautuvus, traktorius ir panašią techniką registruoja savivaldybių administracijos.

Kaip gauti juridinę galią turinčią pažymą iš traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro? Per kiek laiko išduodama pažyma? Kur galima rasti prašymo pavyzdį?

Parašyti prašymą ŽŪIKVC. Skubos tvarka pažyma išduodama per parą laiko, ne skubos tvarka pažyma išduodama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Prašymo pavyzdį galima rasti čia .

Ar galima gauti pažymą apie techniką, registruotą kito asmens vardu?

Taip, paveldėjimo atveju, reikalingi paveldėjimą įrodantys dokumentai, kitais atvejais - atstovavimo sutartis.